BAZE PODATAKA

In Medias Res br. 19

inmediasres2021br19

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 19

In Medias Res br. 18

inmediasres2021br18

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 18

In Medias Res br. 17

inmediasres2020br17

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 17

In Medias Res br. 16

inmediasres2020br16

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 16

In Medias Res br. 15

inmediasres2019br15

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 15

In Medias Res br. 14

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 14

In Medias Res br. 13

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 13

In Medias Res br. 12

inmediasres2018br12

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 12

In Medias Res br. 11

inmediasres2017br11

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 11

In Medias Res br. 10

inmediasres2017br10

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 10

In Medias Res br. 9

inmediasres2016br9

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 9

In Medias Res br. 8

inmediasres2016br8

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 8

In Medias Res br. 7

inmediasres2015br7

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 7

In Medias Res br. 6

inmediasres2015br6

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 6

In Medias Res br. 5

inmediasres2014br5

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 5

In Medias Res br. 4

inmediasres2014br4

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 4

In Medias Res br. 3

inmediasres2013br3

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 3

In Medias Res br. 2

inmediasres2013br2

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 2

In Medias Res br. 1

inmediasres2012br1

IN MEDIAS RES
Međunarodni znanstveni časopis za filozofiju medija
Broj 1

FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks

Zorica Stanisavljević Petrović

Dr Zorica Stanisavljević Petrović (1966) je izvanredni profesor na odsjeku za pedagogiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Doktorsku disertaciju pod nazivom Odnosi u porodici i školski uspeh obranila je 24.01. 2007. godine, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pod mentorstvom prof. dr Ljubomira Kocića.
U području školske i predškolske pedagogije objavila je preko 40 radova i  četiri monografije Saradnja porodice i vrtića (1998) , Diskontinuitet u vaspitanju između vrtića i škole (2011), Promene u školskom sistemu u Srbiji, u koautorstvu sa D. Vidanović (2012) i Škola i neformalni obrazovni konteskti, u koautorstvu sa S. Anđelković (2013). Od objavljenih radova u časopisima i zbornicima radova mogu se izdvojiti: Porodični odnosi kao deo vaspitnog konteksta u uslovima siromaštva (2011) Pedagogija (1), LXVI, 1. Beograd; The School and the Environment – Challenges of the School Education, (2013) u koautorstvu sa S. Anđelković, in: Contemporary Issues of Education Quality. Beograd: Institute for Pedagogy and Andragogy, Faculty of Adult Education and HRD, Hungary;  Srpske osnovne pravoslavne veroispovedne škole u Rumuniji 1919-1948.(2012), u koautorstvu sa S. Anđelković i S. Bugarskim (1919-1948). Zbornik Matice srpske za društvene nauke. God. LXIII, br. 138; Stanisavljević Petrović, Z.  Cvetković, M. Jovanović, A. ( 2012): Humanization of  School According to the Idea of Paulo Freire. Facta Universitatis, (2012), u koautorstvu sa M. Cvetković i A. Jovanović, Vol. 11, Number 1, (p 33-42).
Sudjelujei  kao istraživač na projektu Tradicija, modernizacija i nacionalni identiteti u Srbiji i na Balkanu u procesu evropskih integracija, koji se realizira na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu (179074), a financira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.
Znanstveno područje istraživanjha: Školska pedagogija, Predškolska pedagogija, Školski sistem, Programi predškolskog vaspitanja.